Work Permits

Posted

     When foreigners wish to come to work in Thailand, the foreigner must receive a non-B visa stamp in their passport and apply for a work permit in order to work in Thailand. Without a work permit, it is considered unlawful and against the law of Thailand.

     Work Permits are documented.
     1. Copy of passport and visa (Non-B seal only)
     4. Thai Employee Employment Document
     3. Relevant documents of the company where the foreigner is working.
     4. Documents relating to Social Security Payment of 4 Thai Employees and Foreigners
     5. Company financial statements (if any)

     The first work permit will be allowed to work for a period of 6 months to 1 year and can be renewed upon maturity with personal evidence and evidence mentioned above.

     The company that foreigners work for must have profitable results. If there is no profit, you will need to clarify the cause of the loss. To file a request.
 

 

ใบอนุญาตทำงาน

     เมื่อชาวต่างประเทศมีความประสงค์ที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ชาวต่างประเทศผู้นั้นจะต้องได้รับการประทับตราวีซ่าประเภท Non- B ในหนังสือเดินทาง และยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย จึงจะมีความสามารถทำงานในประเทศไทยได้ การทำงานของชาวต่างประเทศ โดยไม่มีใบอนุญาต( work permit ) ถือว่าเป็นการทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีความผิดตามกฎหมายของประเทศไทย

     การขอใบอนุญาตทำงาน(Work Permit) มีเอกสาร ดังนี้
     1. สำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า (ประทับตราNon-Bเท่านั้น)
     2. เอกสารการจ้างลูกจ้างคนไทย 4 คน
     3. เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ชาวต่างประเทศทำงานอยู่
     4. เอกสารเกี่ยวกับการชำระเงินประกันสังคมของลูกจ้างคนไทย 4 คนและชาวต่างประเทศ
     5. งบการเงินบริษัท (ถ้ามี)

     ระยะเวลาการอนุญาตให้ทำงาน( work permit ) ในครั้งแรกจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ มีระยะเวลาระหว่าง 6 เดือน – 1 ปี และสามารถขอต่ออายุได้เมื่อครบกำหนด โดยแสดงหลักฐานส่วนตัวและหลักฐานต่างๆข้างต้นของบริษัทประกอบด้วย

     อนึ่ง บริษัทที่ชาวต่างประเทศทำงานด้วยนั้น จะต้องมีผลประกอบการที่มีกำไร ถ้าไม่มีกำไรจะต้องชี้แจงสาเหตุการขาดทุน เพื่อยื่นประกอบคำขอ
 

 

______________________________________________________

Office Hours: Mon. – Fri. (08:30 – 16:30) Tel. O2-661-7038/-9

Urgent! Call 089-890-7447 or 081-618-2028

in order to make an appointment on public holiday or Saturday and Sunday

www.suwatlaw.com

www.thailandnotary.com

E-mail: Suwatlaw@hotmail.com

______________________________________________________